Close
slide-algemeen

Doelstelling

Huurdersvereniging Lichtenvoorde is een zelfstandige vereniging, die is opgericht opb 21 juli 1989 en tot doel heeft:

  • het behartigen van de belangen van de huurders van ProWonen, binnen het werkterrein  van de vereniging, op het gebied van wonen, woonomgeving en de verhouding tussen huurder en verhuurder;
  • het waarborgen van de rechtspositie van huurders van ProWonen;
  • het in gezamenlijk overleg met de betrokkenen bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van woningen van ProWonen;
  • het verlenen van ondersteuning en advies aan huurders van ProWonen.

De vereniging probeert deze doelen onder meer te bereiken door:

  • het aangaan van samenwerkingsafspraken met ProWonen, de gemeente Oost Gelre en andere gesprekspartners;
  • het vertegenwoordigen van de huurders in overlegsituaties met de verhuurder, de gemeente Oost Gelre en eventueel andere gesprekspartners.
  • het stimuleren, initiëren en steunen van elke actie die het doel van de vereniging tracht te verwezenlijken;
  • het nastreven van volledige inspraak van huurders bij het beleid en beheer van ProWonen;
  • het gebruik van alle wettelijke middelen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging   te verwezenlijken.

Wil de Huurdersvereniging Lichtenvoorde uw belangen optimaal kunnen behartigen, zal zij enerzijds erg goed op de hoogte moeten zijn van wat er in uw straat, wijk of complex leeft.

Anderzijds moet u op de hoogte zijn van de plannen en activiteiten van de vereniging. Daartoe zal de Huurdersvereniging Lichtenvoorde ten minste eenmaal per jaar een algemene vergadering uitschrijven waarin de vereniging verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en vaststelt.